Algemene voorwaarden

 

Onderneming ELEKTROOS, website en online afspraken agenda.
We vragen u deze overeenkomst door te nemen alvorens een bestelling te plaatsen.
Door het bestellen van diensten en/of producten van ELEKTROOS verklaart u dat u
deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, begrepen heeft en dat u akkoord bent om
u te houden aan alle bepalingen beschreven in deze overeenkomst.
Verzendingen worden uitgevoerd met de grootste zorgen, volgens de voorwaarden
van desbetreffende transportfirma. Als er door omstandigheden door invloed van de
consument extra kosten worden gemaakt om producten af te leveren dan dienen
deze ook onmiddellijk te worden vergoed. De ontvangen goederen dient u
onmiddellijk in aantal en overeenstemming met de leveringsnota te controleren,
schade of andere tekorten dienen ons onmiddellijk te worden gemeld. Ook moet u alle
opmerkingen zoals bv zichtbare schade vermelden op de levering bon en deze met uw
naam onderschrijven en aftekenen.
Doe de verpakkingen met zorg open en bewaar deze mocht u nog de goederen willen
terugsturen wegen afzien, garantie of herstelling.
14 dagen bedenktijd: Zoals wettelijk voorzien kan je als consument afzien van uw
bestelling zoals deze geplaatst via de website van ELEKTROOS en onmiddellijk
terugsturen zonder opgave van reden. Binnen deze termijn dient u ons hiervan
aangetekend op de hoogte te stellen. Opgelet: hier bestaan een aantal uitzonderingen
die duidelijk vermeld zijn en dus door u als klant aanvaard worden. Terugzendkosten
steeds ten laste van de klant. Stuur deze binnen de 7 dagen na kennisgeving naar ons
op.
Garantie en herstelling: Als consument en goede huisvader dient u de producten in
goede staat te houden en na bevestiging van onze diensten een terugzending te doen
(demontage en andere kosten zoals terugzendkosten zijn steeds ten laste van de
klant). U stuurt steeds een aankoopbewijs en een uitgebreid infoblad mee over het
gestelde probleem (vergeet niet dat sommige fabrikanten specifieke bijkomende
inlichtingen vragen die u dan ook mee vermeld) . Zo kan dit aan hen kan worden
doorgegeven en zal ook steeds een voorwaarde zijn om eventueel garantie te kunnen
krijgen. Ook alle ander info betreffende het gebruik of omgevingsomstandigheden
zoals gekend door de klant dienen spontaan te worden omschreven en ons
meegeleverd. Deze wettelijke verplichting en gemaakte inspanning om deze info te
verzamelen zal er toe bijdragen dat deze aanvragen snel worden verwerkt.

De garantie op de gebruikte materialen of toestellen is deze wat door de fabrikant wordt voorgeschreven en gedragen door deze fabrikant. Onze prestaties om deze te monteren, demonteren of terugzenden zijn ten laste van de klant. Facturen zijn  contant betaalbaar, voor het einde van de termijn zoals op de factuur. Bij niet tijdige betaling is onmiddellijk een intrest van 15 procent op het factuur bedrag per jaar verschuldigd en dit zonder ingebrekestelling. Na de betalingstermijn is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 procent op het openstaande bedrag verschuldigd met een minimum van € 60,00-. Eigendomsoverdracht van de verkochte producten heeft slechts plaats na volledige betaling van de prijs (met inbegrip van de kosten zoals incasso, rente, boetes). Geleverde prestaties en gemonteerde materialen of toestellen kunnen niet geannuleerd of terug genomen worden.


ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst of koop verkoopovereenkomst
tussen alle klanten, die als een bezoeker aan deze website, per post, over de telefoon of via email, hierna “klant” genoemd, wordt afgesloten met ELEKTROOS, santhovenstraat 46, 8434 MIDDELKERKE, ondernemingsnummer 0598965496.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant, deze bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. 

Uitvoeringstermijnen zijn indicatief, maar waar vermeld trachten we deze naar best vermogen uit te voeren.

ELEKTROOS houdt zich het recht voor de voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen.

De nieuwe, gewijzigde voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die al uitdrukkelijk aanvaard werden door ELEKTROOS.

Net omdat we onderhevig zijn aan externe factoren van diverse leveranciers en samenwerking met installateurs, zal elke te late reactie waarbij we de vooropgestelde verwerkingstermijnen door ELEKTROOS niet halen, geen reden zijn voor de klant om enige nadelige aanpassing te maken op de gemaakte bestelling en de omstandigheden voor de uitvoering ervan. 
BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de
bestelling door het klikken op de hyperlink of op de knop zoals “KOPEN”, “een
vergelijkbare knop of andere duidelijk punt tijdens een bestelopdracht, dan wel door
het versturen van een mail, persoonlijke of telefonische oproep die een bestelling
inhoudt, voor werken zijn er de bijkomende betalingsvoorwaarden in acht te nemen. Indien de bestelling volledig of gedeeltelijk door de verkoper dient
geweigerd te worden, zal deze de koper hiervan per e-mail inlichten binnen de zeven
(7) werkdagen na ontvangst van de bestelling met eventuele vermelding welke
artikels niet geleverd kunnen worden. Voor werken met offerte stuurt u deze afgetekend terug met de betaalbevestiging van het voorschot, dan wordt dit bevestigd met een door ELEKTROOS afgetekende offerte en is pas aanvaard als de voorschoten volledig beschikbaar zijn. Voor werken in onderling overleg of regie dienen ook de voorschotten van de schatting(en) tijdens de werken beschikbaar te zijn.
AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze producten zorgvuldig door ons geselecteerd worden, is het
mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet
geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit
geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de
volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze producten. Alle
producten die via de ELEKTROOS webwinkel worden aangeboden, worden altijd ter
goeder trouw én zo correct en gedetailleerd mogelijk beschreven. De afbeeldingen
die op de ELEKTROOS webwinkel staan, hebben geen enkele contractuele waarde.
Niettegenstaande de website zorgvuldig door ons ontworpen word, de producten
zorgvuldig geselecteerd en omschreven zijn, is ELEKTROOS nimmer aansprakelijk voor
enige indirecte schade, zoals die Ten gevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, -
stoornis, of enige andere indirecte (bedrijf)schade van Opdrachtgever of derden uit
welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte
schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door
respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar
geleverde producten.
VERZAKINGSRECHT
Art. 4
14 dagen bedenktijd: Zoals wettelijk voorzien kan je als consument afzien van uw
bestelling zoals deze geplaatst via de website van ELEKTROOS en onmiddellijk
terugsturen zonder opgave van reden. Binnen deze termijn dient u ons hiervan
aangetekend op de hoogte te stellen. Opgelet: hier bestaan een aantal uitzonderingen
die duidelijk vermeld zijn en dus door u als klant aanvaard worden. Terugzendkosten
steeds ten laste van de klant. Stuur deze binnen de 7 dagen na kennisgeving naar ons
op. Er worden 60 euro dossierkosten aangerekend bij verzaking.
Het verzakingsrecht kan niet langer worden uitgeoefend door de koper indien de
producten al uit de doorzichtige blister verpakking werden gehaald. U dient bij
ontvangst vooreerst de ontvangen goederen in aantal en volledigheid te controleren.
De ontvangen artikelen dient u dus voorzichtig te openen zonder zichtbare schade
aan te brengen aan artikel en zijn verpakking. De artikelen kan u dan bekijken zoals
in een fysieke winkel of tentoongestelde ruimte. Mocht uw product toch niet voldoen
aan uw verwachtingen, dan kan u mits ongebruikt en onbeschadigd dit ons
terugsturen na een aangetekend schrijven aan ELEKTROOS, Klantendienst,
Santhovenstraat 46, 8434 MIDDELKERKE. U moet de ontvangen artikelen dan
minstens verpakken zoals origineel geleverd en op uw kosten vergezeld met het
retourdocument dat u aanvraagt met de gegevens van uw leveringsnota via
info@elektroos.be, terugsturen naar ELEKTROOS, Klantendienst, Santhovenstraat
46, 8434 MIDDELKERKE. Van zodra u een artikel gebruikt of beschadigt gaat u
definitief akkoord met de bestelling en vervalt het verzakingsrecht waarbij
automatisch de garantieregels van toepassing worden. Na ontvangst van de retour
goederen op onze diensten en mits deze na controle als volledig zijn beschouwd,
sturen we binnen de 30 dagen u het aankoopbedrag terug, exclusief de aangerekende
transportkosten. Voor de uitzonderingen vermeld op de website, zoals
speciaal op maat gemaakte of bestelde artikelen geld dat uit de aard van de
verkochte artikelen volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u
overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de
consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Bij installaties beschikt u niet over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is in die gevallen vanaf het sluiten van de overeenkomst of installatie definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn. Dan zijn enkel de garantie regels van de fabrikant van toepassing.
BETALING
Art. 5
Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de ELEKTROOS
webwinkel bezocht wordt en dit tot de uitputting van de voorraad van de verkoper of
diens leveranciers.
De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande
kennisgeving de verkoop van het product op te schorten, het productassortiment te
veranderen of de tarieven van haar producten te wijzigen, met dien verstande dat de
wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die de verkoper
voorafgaand aan de wijziging al uitdrukkelijk had aanvaard.
In voorkomend geval, kan elke verandering van de toepasselijke Btw-tarieven meteen
worden doorgerekend in de aangeduide prijzen. De prijzen die na de bestelprocedure
worden voorgesteld, zijn globale prijzen en omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld, de BTW en de administratiekosten. En indien van toepassing : Sabbam,
Recupel en Ecotaks. Prijzen zijn geldig onder voorbehoud van vergissingen.
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of bankkaart via internet
bankieren. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van
de overeenkomst.
Betaling van de prijs (met inbegrip van de kosten) kan enkel geschieden op de in de
webwinkel voorziene betalingswijzen.
Eigendomsoverdracht van de verkochte producten heeft slechts plaats na volledige
betaling van de prijs (met inbegrip van de kosten). ELEKTROOS behoudt zich het
eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van
volledige betaling van de prijs van alle door ELEKTROOS aan de klant geleverde of
nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door ELEKTROOS
ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichte of nog
te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen ELEKTROOS van de klant te
vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de
tussen ELEKTROOS en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen
incassokosten, rente en boeten.
Elke factuur zal elektronisch aan de klant worden bezorgt via zijn e-mail.
Uitzonderlijk gebeurt dit nog via de post. Voor werken is een voorschot te betalen op onze rekening(en) zoals vermeld in de offerte of anders van 30 procent. Bij extra werk met bijkomende schatting is ook hiervan 30 procent te betalen. Bij lange werken dient na 2 maand na aanvang van deze werken 70 procent betaald te worden. Bij uitzonderlijke werken of na 4 maand na aanvang van de werken dient er betaald te worden volgens de periodieke staat van uitgevoerde werken. Op vraag kan men ook een voorschotfactuur bekomen. Als de betaling van de factuur nog niet
gebeurde dan dient de klant de op de factuur vermelde betalingstermijn te volgen.
UITVOERING
Art. 6
De levering van producten en diensten vindt alleen plaats binnen België.
ELEKTROOS kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. De
levering geschiedt op het door de koper opgegeven adres. De producten kunnen
echter enkel geleverd worden op een adres (geen postbus).
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na
betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of
PayPal. Bij een tekort of backorder zal de klant binnen 30 dagen na ingangsdatum
van de koopovereenkomst worden geïnformeerd.
De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is
bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens
en tekeningen in het bezit zijn van ELEKTROOS. De maximale levertijd is 30 dagen
na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt
dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien
levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing
van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de
overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan
ELEKTROOS. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval
geen recht op schadevergoeding.
Verzendingen worden uitgevoerd met de grootste zorgen, volgens de voorwaarden
van desbetreffende transportfirma. Als er door omstandigheden door invloed van de
consument extra kosten worden gemaakt om producten af te leveren dan dienend
deze ook onmiddellijk te worden vergoed. De ontvangen goederen dient u
onmiddellijk in aantal en overeenstemming met de leveringsnota te controleren,
schade of andere tekorten dienen ons onmiddellijk te worden gemeld. Ook moet u alle
opmerkingen zoals bv zichtbare schade vermelden op de levering bon en deze met uw
naam onderschrijven en aftekenen. Indien geen opmerkingen vermeld staan op de
leveringsnota, behoudt de verkoper zich het recht voor de betrokken goederen niet te
vervangen en de koper niet terug te betalen.
Doe de verpakkingen met zorg open en bewaar deze mocht u nog de goederen willen
terugsturen wegen afzien, garantie of herstelling.
Enkel een vergelijkbaar toestel van hetzelfde type en afmetingen zoals u aankoopt
kan bij ons ingeleverd worden of dient u anders zelf volgens de geldende wettelijke
voorschriften in te leveren op het containerpark. Als ELEKTROOS de levering doet
kan op eenvoudig verzoek het oude toestel worden meegenomen. Als er toch een
afspraak zou gemaakt worden om een nieuw toestel door een transporteur te laten
leveren en een oud toestel terug te nemen, dan moet dit oud toestel en leidingen
volledig leeg en goed verpakt klaar staan op het gelijkvloers op het moment de
transporteur zich aanbied.
BEWIJS
Art. 7
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering
kunnen dienen.
BINDING
Art. 8
Elke mail of telefonische oproep die een bestelling bij ELEKTROOS inhoudt.
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk
akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de check box
en te bevestigen op de knop Kopen. Een elektronische bestelling zonder deze
akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze
voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.
WIJZIGING VOORWAARDEN
Art. 9
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar
verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ELEKTROOS. Ingeval
van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
ELEKTROOS kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.
Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze
nieuwe voorwaarden.
BEVOEGDE RECHTBANK
Art. 10
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van
internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I
verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Veurne bevoegd.

V020-1